Inicio > Mis eListas > fcoc > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 4241 al 4260 
AsuntoAutor
Fotos de Vallfogon Joan Sán
Re: Manifest Vallf Assumpci
CURSA ORIENTACIÓ C JORDI O
+ INFORMACIÓ CURSA Jordi Ar
Tobilleras Tommi Tö
MOV08-Venezia 15-1 Termens
Inscripcions cabre Ramon Il
Zelistas.net> Pau
Re: Inscripcions c Carme Cr
Voteu ! Pàgina d'A karles
Re: Inscripcions c Ramon Il
Equip ideal de Val lluis ol
Butlletí Rupit Jordi Ar
Informació Cursa C Alba Ser
=?UTF-8?Q?MOV08_-_ Assumpci
RV: Butlletí Rupit Jordi Ar
=?UTF-8?Q?Reuni=C3 Assumpci
=?UTF-8?Q?Re:_Reun Assumpci
=?UTF-8?Q?Re:_Reun Assumpci
Trofeu Boti-Farra, Eduard G
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
FCOC
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 4244     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:Re: [fcoc] Manifest Vallfogona
Fecha:Jueves, 25 de Septiembre, 2008  08:38:07 (+0200)
Autor:Assumpcio Termens <atermens @.....com>El 23 / s etembre / 2008 22:33, Eduard Garcia << a href="mailto:cigronetpetit@...">cigronetpetit@... o.es> ha escrit:

Orientaires, bona nit de nou.

Bon dia t othom,
 

Evidentment, el correu ant erior era de catxondeio, que sempre va bé per treure-li ferro a les discussions.

Però crec qu e haurà servit per il·lustrar la primera cosa que vull dir:

-          Encara ningú m'ha justificat pe rquè un dels 2€ d'augment se'l queda el club organitza dor. Què té a veure això amb la canalla i la tecnifica ció? A mi em sona més a (perdoneu-me, ara seré malpens at) donar peixet als clubs perquè diguem que sí a l'aug ment.

Amb aquesta pregunta què fas, sé fa més evident que la inf ormació via clubs cap a socis i/o federats no funciona. A la reunió a que es feia al·lusió en el manifest, es va explicar. Tanmateix des de la FCOC prenem nota i ens r esponsabilitzem per la part que ens toca: potser no ens v arem explicar prou bé. Evidentment, el 50% de l'incr ement que va per el club aquest és el responsable de fer el que vulgui. Però es tracta de que cada cop més els clubs es vagin responsabilitzant de fer més tasques que no pas organitzar curses.
Fins ara i tot el pe ríode 2008-2011, hi ha un "Ajut a clubs" press upostat. Aquesta subvenció es repartia als clubs en func ió de diversos paràmetres: número de federats, activit ats organtizades, etc. Des de la Generalitat, s'està suggerint que aquest ajut té els dies comptats. Hi ha a ltres vies per a que els clubs puguin tenir subvenció di recta: el programa B. En aquest programa hi ha ja clubs e n el que estan participant. Per cert una immensa minoria. ..

D'altra banda, no he u pensat que el club pot re-invertir aquests diners en su bvencionar les inscripcions dels seus socis ?? Evidentmen t, potser no és una bona solució per als clubs petits, però cal buscar iniciatives engrescadores per a incremen tar el número de socis i organitzar activitats...

Però encara vull dir més coses:

-      &n bsp;   10€ és un pr eu màxim però a la pràctica ha esdevingut preu REAL. C ap club ha aplicat una quota de, per exemple, 9€. Així que l'argument de preu màxim no serveix de res. Tampoc vull sentir la paraula "boicot" que ja m'ha arribat per a lguna banda. Ni Aligots ni Farra-O boicotegen res, ja que estem en ple dret d'aplicar aquestes tarifes.

-   & nbsp;       < /span>No té cap sentit pujar les quotes 2€ de cop i després deixar-los estables durant 4 temporades. Crec que seria més lògic anar-los pujant poc a poc.

Com estava dient, estem treballant dins d'un conveni marca a 4 anys (20 08-2011). Així doncs, no és descabellat pujar al princi pi i mantenir-ho durant tot aquest període. Els comptes s'han fet amb aquesta base i es un compromís que s&# 39;ha pres. D'altra banda, aprofito per recordar que totes les tarifes referents als cànons d'organitzaci ó i altres gairebé no s'han tocat. 

Per cert, utilit zo la llista per escriure aquesta opinió en comptes del fòrum perquè em sembla més útil (arribarà a molta mà ©s gent).

Amb això hi estic d'acord. I veient com funciona la informació via els clubs, de tant en tant us faré arrib ar la informació de la meva vocalia. 
Tanmateix, estic (i tota la junta de la fede ració) a la disposició per a qualsevol aclariment i/o s uggerencia. Ho podeu fer mitjançant el correu electròni c (tresorer@... ; atermens@... com) i fins i tot personalment (normalment les tardes dels segons dijous de mes a la seu de la FCOC o bé  ;a qualsevol cursa en la qual participi).

Salut i € per tothom, que els necessitarem!!! 

Dudu

Seguint-te la broma i el bon rotllo: proposo qu e el donatiu a la FCOC el faci directament el club. Pot c obrar els 8 euros d'inscripció i pot fer el donatiu l'euro com si hagués cobrat 10€. De fet és aplica r el mateix bàrem però amb la inscripció antiga de 6 e uros.  

Bé, com ja h e dit, estic a la disposició de tothom per aclarir i reb re suggeriments i/o comentaris. 


Assumpció.
Tresoreria FCO C

 

 

 

< font size="2" face="Tahoma">-----Original Message-- ---
From: Assumpcio Termens [mailto:atermens@...]
Sent:
lunes, 22 d e septiembre de 2008 9:41
To: fcoc@...
Subject: Re: [fcoc] Manifest Vallfogona

 

Bon dia a tothom,

 

com a tresorera de la FCOC volia esperar a final de temporada per contestar amb números i activit ats el Manifest de Vallfogona del Ripollès. Compteu que així serà: un cop acabada la temporada s'envia rà -via clubs, butlletí i aquesta mateixa llista- la li quidació d'activitats A.3 i A.4 i el balanç econòm ic associat a aquest increment de tarifes. Aprofito l' ;ocasió per recordar-vos que el pressupost de la FCOC pe r aquest any 2008 amb totes les partides detallades del q ue es rep per part de la Generalitat està publicat a la web: 

 

Des de la FCOC so m del tot conscients de l'enrenou generat per la puja da de preus i que la mesura no ha estat popular. De fet e n el seu dia es va convocar una reunió de clubs (referè ncia feta en els dos missatges que hi ha hagut a la llist a) per explicar el motiu de les mateixes. En aquesta reun ió la FCOC es va comprometre a no incrementar els preus de les inscripcions durant el període 2008-2011 (marc de l conveni d'ajuts amb la Generalitat). Això vol dir que aquests preus seran vàlids fins la temporada 2011. T ambé hi ha el compromís de la FCOC a invertir els diner s provinents d'aquesta pujada (en el cas de les compe ticions que costin més de 8 euros pels majors de 18 anys ) als programes A.3 i A.4. 

  ;

No vull entrar en temes de moti vació als pre-adolescents (tema de la qual no en sóc re sponsable) i em dedicaré a parlar només de la part econ òmica.

 

Aban s de res, convido a tothom a que us llegeixi amb calma l& #39;apartat de llicències i quotes de la FCOC: http://www.documents.orientacio.org/llicencies_qu otes/2008%20-%20FCOC%20tresoreria%20-%20quotes.htm

 

A partir d 9;aquí voldria aportar uns quants aclariments:

 

1) les tarifes d' inscripcions de curses es refereixen a les curses FCOC: c opa catalana i campionats de Catalunya. Aquí no hi entre n les curses populars.

 

< font size="3" face="Times New Roman">2) les tarifes són sempre màxims. Així donc s, tant els Aligots com el Farra-O o qualsevol altre club , estan en el seu dret de cobrar el que vulguin sempre qu e no sobrepassin aquests preus. Fins i tot de fer la curs a gratuïta per a tothom.

 

3) el que si que queda clar per les categor ies federades i en el cas de cobrar el màxim, és que el 50% de l'increment respecte els màxims del 2007 ani rà a la FCOC i que es dedicaran per als programes A .3 i A.4

 

4) us recordo, per si no voleu obrir la pàgina indicada, qu e els màxims per a les categories federades és de 10 eu ros pels majors de 18 anys i de 4 euros pels menors d' ;edat. En el cas de les categories de promoció els màxi ms estan en 5 euros pels majors de 18 anys i 1 euro pels menors d'edat.

 

Si tenim en compte només les curses a peu, aquest any 2008 hi ha programades 17 proves de FCOC (Copa Catal ana més Campionats de Catalunya en totes les modalitats) . Per un adult que corri en categoria federada, l'inc rement respecte al que es pagava l'any passat ha de s er de 34 euros com a molt.

 

D'altra banda, per a una família amb 2 nens i/o pre-adolescents (és a dir 2 adults i 2 menors d'edat) el preu màxim a pagar per cursa, en categor ies federades, és de 28 euros. No sé d'on surten el s 40 euros. Aquest preu només s'assoleix i se supera en el cas d'una família amb fills majors d'edat .

 

Continuant com a referència la modalitat de cursa a peu i tot mira nt el calendari oficial de competicions FCOC 2008, hi ha mesos com el de maig on hem tingut 4 curses; juny i octub re amb 3 curses. Però hi ha mesos on no n'hi ha cap com el gener, març, juliol i agost. I d'altres amb n omés 1 o 2. Tenint en compte el total de 17 proves, surt una mitjana de 1.4 curses per mes. Fins i tot si es descompta els dos mesos d'estiu la mitjana aleshores s'acosta a 2 curses FCOC per mes. Això vol dir 56 e uros en front dels 160 euros als que es feia referència.

 

Aprofito l& #39;avinentesa per recordar-vos que la FCOC som tots i qu e qualsevol idea, aportació de fórmula d'estalvi se rà molt benvinguda.

 

Salutacions,

< p style="margin-left:35.4pt"> 

Assumpció Térmens

Tresorer a FCOC

 

 

!- mboen-- cete>< re="tt:/egups.etcl/01334423/%+#D aret"_lak&quo t;

/a <>


---------------------------
------------------------------------------
Estàs subscri
t a aquesta llista amb l'adreça atermens@...
Si
 et vols donar de baixa ves a http://www.elistas.
net/lista/fcoc/baja