Inicio > Mis eListas > fcoc > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 7821 al 7840 
AsuntoAutor
Campionat de Catal Òscar Sa
Fwd: COPA BARCELON senglarO
Llistat Inscrits R Ramon Il
Raid Illa de Rodes Toni Mun
Re: Raid Illa de R Clemente
Synera O-Free, diu oros
RE: Synera O-Free, Josep Ma
Participació en el ANNABEL
=?UTF-8?Q?Re=3A_=5 Txell Ba
Re: Participació e berengue
=?UTF-8?Q?Re=3A_=5 Assumpci
=?utf-8?Q?RE:_?= = =?utf-8?
Re: Participació e Daniel V
Zelistas.net" <fco ANNABEL
Cursa Arenys de Mu carles i
Fwd: Rogaine de Re Lluís Al
Fwd: Participació Francisc
Inscripcions relle Òscar Sa
Laia Medina 3a al Ricard M
Resultats Rogaine Ramon Il
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
FCOC
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 7837     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:=?utf-8?Q?RE:_[fcoc]?= =?utf-8?Q?_Participa?= =?utf-8?B?Y2nDsyBlbiBlbCA=?= =?utf-8?Q?Campionat_?= =?utf-8?Q?Catalunya_?= =?utf-8?Q?Relleus?=
Fecha:Miercoles, 29 de Mayo, 2013  10:46:01 (+0200)
Autor:=?utf-8?B?WGF2aWVyIEFydW3DrSBSb3Rh?= <xeviarumi @.......com>

Bones,

Al ve ure que el tema m'afecta m'he llegit l'article 28.7 del r eglament que diu:

El Campionat de Catalunya de Relleus són proves per equips de tres corredors, legalment cons tituïts. Els tres corredors han de pertànyer a un matei x club afiliat a la FCOC i tenir la llicència FCOC vigen t durant al menys 6 mesos abans de la celebració del cam pionat. És el club qui guanya el Campionat de Catalunya i no els corredors individuals, per tant aquests poden se r o no catalans. < /o:p>

Els equips de relleus incomplets i els equips amb perso nes competidores de més d’un club sortiran fora de con curs però al mateix temps que la sortida oficial de rell eus.

L'excep ció de la que parla l'Annabel entenc que és perquè al tramitar la gran majoria de llicències al gener-feb rer i que encara no han passat 6 mesos des de l'inic i d'any, si no existís aquesta excepció ningú podria p articipar al CCat de Relleus ja que segons el reglament p er participar al CCat de Relleus cal "tenir la llicència FCOC vigent durant al menys 6 mesos abans de la celebrac ió del campionat". Entenc doncs que els orientadors han de tenir una llicència tramitada/validada amb una antigu itat mínima de 3 mesos, com a molt tard des del 28 de fe brer de 2013.

Entenc també que si un orientador, com jo, ha estat federat fins el 20 12 però aquest any ha tramitat la llicència durant els mesos de març, abril o maig, no podrà participar oficia lment dins del campionat i ho haurà de fer fora de categ oria, equips incomplets o formant part d'equips que pel motiu que sigui no puguin puntuar.

És així?

Salutacions,

Xevi

 

 


Date: Wed, 29 May 2013 09:52 :25 +0200
From: atermens@...
To: berenguer.f@ gmail.com
CC: txellbc77@...; afernandezvalledor@ ub.edu; fcoc@...
Subject: Re: [fcoc] Participa ció en el Campionat Catalunya Relleus

Bon dia a tothom,

el comitè de co mpetició em corregirà, però no hi ha diferència entre una renovació i una alta respecte a una llicència fede rativa.
De fet és una tramitació de llicènci a per la temporada 2013. Tramitació vol dir renovació i /o alta (o nova) amb la data en què s'ha completat tot e l procés de llicència.

Això vol dir que no val que una persona inici el tràmit el me s de gener però que per diverses causes (no ha pagat, li falta documentació, etc.) el procés ha finalitzat (val idació de llicència) a finals del mes de març. Durant tots aquests mesos, l'esportista no ha estat federat. &nb sp;Compteu que aquests són molt pocs casos, però es pot  donar.

No sé si m'he ex plicat o encara us he liat més...

A.


El 29 de maig de 2013 9.05, beren guer fargas <berenguer.f@...&g t; ha escrit:
nous federats? o renovats federa ts als mesos gener-febrer i no els mesos de març, abril i maig?
 
pots explicar clarame nt?   ø¤º°`°º ¤ø,¸¸,ø ¤ÂºÂ°`°º¤à ¸
Berenguer Fargas Torra
&n bsp;  °< /b>º¤ø,¸¸,ø¤ º°º¤ø,¸¸,ø¤º°

El 29 de maig de 2013 8 .54, Txell Badia Comas <txellbc77@... m> ha escrit:
Bon dia,

Perdona Annabel, però no sé si acabo d'entendre "l a notícia": això vol dir que tots els federats que tene n la llicència tramitada els mesos de març, abril i mai g NO puntuaran pel Campionat de Catalunya de Relleus, o d irectament NO podran participar als Relleus?? O només et refereixes a NOUS federats a la FCOC a partir d'aquests mesos del 2013??

Igualment, podries explicar el sentit d'aquesta norma d'última hora ?? Vaja, és que no hi veig el significat...
Gràcies,

Txell Bad ia
(C.E. FARRA-O)


El 29 de maig de 2013 0.14, ANNABEL VALLEDOR FERNANDEZ <afernandezvalled or@...> n> ha escrit:
Be nvolguts federats,
De cara als propers Campionats de Catalunya de Relleus 2013, els quals es celebren el dia&n bsp;9 de juny, el Comitè de Competició d'Orientació a Peu ha decidit aceptar dintre de concurs totes aquelles p ersones que hagin tramitat llicència FCOC a co mençaments de temporada, és a dir durant els mesos de Gener i Febrer 2013. Amb aquesta decisió es fa una excep ció al punt del reglament 28.7 que impedeix la participa ció dintre de concurs de persones amb una vigència de l licència inferior a 6 mesos.
 
  Vocal del Comitè de Competició d'Orientació a Peu - FCOC
 
 
 

Aquest cor reu electrònic i els annexos poden contenir informació confidencial o protegida legalment i està adreçat exclu sivament a la persona o entitat destinatària. Si no sou el destinatari final o la persona encarregada de rebre†™l, no esteu autoritzat a llegir-lo, retenir-lo, modifica r-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni a revelar-ne el conting ut. Si heu rebut aquest correu electrònic per error, us preguem que n’informeu al remitent i que elimineu del s istema el missatge i el material annex que pugui conteni r. Gràcies per la vostra col·laboració.

Este correo electrónico y sus anexos pueden contener informa ción confidencial o legalmente protegida y está exclusi vamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si usted no es el destinatario final o la persona encargada de recibirlo, no está autorizado a leerlo, retenerlo, m odificarlo, distribuirlo, copiarlo ni a revelar su conten ido. Si ha recibido este mensaje electrónico por error, le rogamos que informe al remitente y elimine del sistema el mensaje y el material anexo que pueda contener. Graci as por su colaboración.

This email message an d any documents attached to it may contain confidential o r legally protected material and are intended solely for the use of the individual or organization to whom they ar e addressed. We remind you that if you are not the intend ed recipient of this email message or the person respons ible for processing it, then you are not authorized to re ad, save, modify, send, copy or disclose any of its conte nts. If you have received this email message by mistake, we kindly ask you to inform the sender of this and to el iminate both the message and any attachments it carries f rom your account. Thank you for your collaboration.
Deep Sky Colors
I magenes de nuestro planeta y del Universo desde los ojos de un fotógrafo español
www.facebook.com/DeepSkyColors
¿Quieres  ver tu publicidad aquí?


< hr>

----------------------
-----------------------------------------------
Estàs su
bscrit a aquesta llista amb l'adreça txellbc77@...
Si et vols donar de baixa ves a http://www. elistas.net/lista/fcoc/baja

< div>
--
Txell


< div>

-------------------------------------
--------------------------------
Estàs subscrit a aquest
a llista amb l'adreça berenguer.f@...
Si et vols donar de baixa ves a http://w ww.elistas.net/lista/fcoc/baja

< br>Deep Sky Colors
Imagenes de nuest ro planeta y del Universo desde los ojos de un fotógrafo español
www.facebook. com/DeepSkyColors
¿Quieres ver tu  ;publicidad aquí?

--------------------------------------------------
-------------------
Estàs subscrit a aquesta llista amb 
l'adreça atermens@...
Si et vols donar de baixa ves a http://www.elistas.net/list a/fcoc/baja


--
   < font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color= "#6600cc" size="4">óıɔdɯnssɐ
  ---------
---------------------------------------------------------
---
Est�s subscrit a aquesta llista amb l'adre�a xevi
arumi@...
Si et aols donar de baixa ves a http://
www.elistas.net/lista/fcoc/baja
< script>
< td nowrap align=middle> Deep Sky Colors
Imagenes de nuestro planeta y del Universo desde los ojos de un fotógrafo español
www.facebook.com/DeepSkyColors< /font>
< u>¿Quieres ver  tu publicidad aquí?
< table border=0 bgcolor=#ffffff width=100% cellpadding= 4 cellspacing=1>
ç^ûwÞ\ñýúãg÷^{q¦›}ÎïŸ: