Inicio > Mis eListas > oficentres > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 121 al 140 
AsuntoAutor
L'AEIC a la COMRàd AEIC
Ja pots escoltar l AEIC
Ja pots escoltar l AEIC
L'AEIC avui a El P AEIC
Aules SunRay sense Josep Pu
RV: XEiLl - Xarxa AEIC
Eleccions a Junta AEIC
L'AEIC a la RAC1 AEIC
La bretxa digital AEIC
Acord de Govern: S AEIC
Acor de Govern: Po AEIC
Programari lliure, Josep Pu
Argo 2003 i altres Josep Pu
SuSe és propietat Josep Pu
Proposta sobre la AEIC
Portal Nuke de l'A AEIC
Re: Portal Nuke de sflorist
Re: Portal Nuke de avazquez
RE: Portal Nuke de MCanas
Fallada a la conne Josep Pu
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
oficentres
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 133     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[oficentres] Acor de Govern: Política Educativa
Fecha:Domingo, 14 de Diciembre, 2003  22:46:41 (+0100)
Autor:AEIC <presidencia @....es>

Hola! 
 
Hem extret de l'acord de govern signat avui per ICV + PSC + ERC el 
capítol referent a Ensenyament. 
 
Esperem que us sigui d'utilitat! 
 
AEIC 
 
========================= 
 
I. POLÍTICA EDUCATIVA. 
 
L’Educació, prioritat central del Govern 
 
Amb el convenciment que és absolutament necessari un canvi de rumb en la 
política educativa 
del nostre país, el Govern donarà un nou impuls de confiança i de 
qualitat al nostre sistema 
educatiu, que garanteixi, en l’àmbit de la societat del benestar i de la 
igualtat d’oportunitats, uns objectius mínims comuns a tota la 
ciutadania, que permetin la participació efectiva i democràtica i una 
formació adequada als reptes que tenim plantejats com a societat. Per 
això, el Govern desenvoluparà les següents línies d’actuació: 
 
L’educació pública és l’eix vertebrador del conjunt del sistema educatiu 
català i cal garantir que pugui acomplir la seva funció social i el seu 
caràcter universal, públic, gratuït, laic, democràtic, coeducatiu, 
científic, integrador i compensador de les desigualtats. En aquest 
sentit, és imprescindible implicar la societat i la ciutadania en 
l’educació, essent la participació un valor i alhora un instrument clau 
del desenvolupament social. 
 
1. En el marc d’un Pacte Nacional per a l’Educació i l’elaboració de la 
Llei Catalana d’Educació, impulsarà cinc acords bàsics: 
. Un acord amb els ajuntaments per cooperar amb l’educació de la 
ciutadania 
. Un acord de corresponsabilitat educativa amb les famílies. 
. Un acord amb el professorat per desenvolupar una carrera docent 
estimulant. 
. Un acord amb les escoles finançades amb fons públics per compartir 
responsabilitats. 
. Un acord amb la comunitat educativa per gestionar els centres de 
manera autònoma i 
eficaç. 
 
2. Situar la despesa educativa de manera progressiva al nivell de la 
mitjana europea, amb el 
compromís del Govern de prioritzar, en l’elaboració dels pressupostos, 
les partides per a 
ensenyament. En aquest sentit, s’incrementarà de forma progressiva, 
durant la present 
legislatura, els recursos destinats a l’ensenyament públic a fi de 
permetre'ns arribar a la mitjana dels països de la UE en un termini 
màxim de 6 anys. 
 
3. Revisar els concerts educatius, amb la concreció d’una normativa 
clara de drets i deures, la priorització de les necessitats 
d’escolarització, la garantia de la gratuïtat de l’ensenyament i el 
compliment de la seva missió social. Per aquest motiu, s’actualitzaran 
els concerts de les escoles que compleixin la normativa i es rescindiran 
els concerts de les escoles que la incompleixin. 
 
4. Establir criteris comuns de matriculació a partir d’oficines úniques 
i de la cogestió del sistema amb els municipis. En aquest sentit, 
s’elaborarà una nova normativa sobre el procediment d’admissió de 
l’alumnat, que crearà les Oficines úniques de matriculació i traspassarà 
a les administracions locals el procediment d’admissió d’alumnes. Les 
Oficines Municipals d’Escolarització, sota la direcció de la 
corresponent comissió de matriculació, assumiran les competències de 
tramitació, barem i aplicació de les normes legals que regeixin en el 
procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat en els centres 
docents mantinguts amb fons públics. Les oficines també tindran la 
funció d’orientar i informar les famílies de l’oferta educativa 
existent, sens perjudici de la informació que puguin oferir els mateixos 
centres. 
 
5. Cogestionar la planificació educativa, tot creant mecanismes de 
corresponsabilitat i de 
cogestió entre el Departament competent en matèria educativa i les 
Administracions locals. 
Aquests mecanismes asseguraran la planificació de l’oferta educativa i 
el mapa escolar, l’oferta de places escolars públiques i l’avaluació de 
les necessitats d’escolarització, als efectes de la creació de nous 
centres públics i la concessió de nous concerts educatius als centres de 
titularitat privada, així com l’establiment d’itineraris entre centres 
d’educació primària i centres d’educació secundària. 
 
6. Avançar cap una xarxa integradora de tots els centres sostinguts amb 
fons públics per evitar la dualització del sistema educatiu, assegurant 
un servei sense cap discriminació i amb un nivell de qualitat 
satisfactori. En aquesta direcció, s’iniciarà un procés per igualar els 
centres concertats amb els centres públics, per tal d’assegurar 
progressivament la gratuïtat a les famílies i la igualtat de condicions 
dels centres. Així mateix, s’equipararan progressivament les condicions 
laborals del professorat. El sistema educatiu ha d’atendre tot l’alumnat 
en edat escolar, per mitjà de l’escola ordinària i l’escola d’atenció 
especial. Caldrà dotar els centres i el professorat del material i 
formació necessaris per fer de la diversitat una riquesa i no un 
problema. 
 
7. Ampliar i millorar una oferta educativa atractiva i adequada per als 
infants i joves, amb més hores de classe i més serveis educatius, sense 
que això comporti un increment de les hores de dedicació del 
professorat. 
 
8. Millorar la retribució del professorat, primant la seva formació 
permanent, a fi de permetre incorporar millores en els projectes 
educatius dels centres i en la pràctica educativa, així com la promoció 
professional del professorat. 
 
9. D’acord amb la comunitat educativa, aconseguir una gestió autònoma i 
eficaç dels centres. 
Per tal d’assolir-ho, s’incrementarà el pressupost destinat al 
funcionament dels centres, d’acord amb indicadors objectius (nombre 
d’alumnat, característiques dels centres, context social, etc.). També 
s’incrementaran les dotacions per a l’adquisició de material d’ús 
didàctic i d’ús administratiu, així com les vinculades a projectes. 
S’establirà una línia específica de recursos financers, materials, 
tècnics i humans, vinculats al desenvolupament del projecte educatiu de 
centre (PEC), temporalitzat i avaluable, amb especial atenció als 
centres ubicats en zones socialment i econòmicament desfavorides. Així 
mateix, es desenvoluparà una altra línia específica destinada a les 
escoles de l’àmbit rural, tant pel que fa a les seves dotacions com a 
mesures de reforç de la qualitat educativa. 
 
10. Donar suport a l’aprovació de la Iniciativa Legislativa Popular 
sobre ensenyament infantil, amb la creació de 30.000 places d’escoles 
bressol per tal de donar compliment a la demanda existent, considerant 
l’oferta pública de 0-3 anys com a etapa socioeducativa. 
 
11. Presentar un Pla de xoc per la millora dels centres públics. 
 
12. Combatre el fracàs escolar amb un Pla de xoc per la seva prevenció 
de manera que millorin 
els resultats dels alumnes. 
 
13. Situar l’ensenyament de la religió en l’àmbit familiar i de la 
comunitat religiosa, tot oferint l’ensenyament de la cultura religiosa 
en les etapes d’educació obligatòria. I, en conseqüència, proposar la 
modificació de la normativa actual. 
 
14. Aconseguir una formació professional més completa i adequada a les 
necessitats de les 
persones i del món del treball, lligant-la amb les necessitats de 
desenvolupament de les 
empreses i a les del territori. El nou model de formació professional ha 
d’integrar tots els actuals subsistemes (formació reglada o inicial, 
ocupacional i contínua). 
 
15. Assumir el traspàs de l’ensenyament d’adults al Departament 
competent en matèria 
d’educació. I iniciar el procés per a la seva cogestió amb els 
ajuntaments. 
 
16. Desenvolupar línies de treball conjunt sobre els ensenyaments 
artístics amb el Departament 
competent en matèria de cultura, reservant al competent en matèria 
d’educació els aspectes 
curriculars i de titulacions. 
 
17. Regular el sector privat d’ensenyament d’idiomes no inclòs en 
l’ensenyament reglat. 
 
18. Elaborar i executar el Pla d’impuls a l’aprenentatge de llengües, 
amb l’objectiu de garantir a tot l’alumnat el coneixement del català, el 
castellà i l’anglès, així com l’optativitat per iniciar-se en el 
coneixement d’altres llengües. Aquest Pla contemplarà: 
 
- Català: nou impuls i reforçament dels programes d’immersió lingüística 
i de la utilització i 
ús del català com a idioma vehicular de l’ensenyament, amb especial 
èmfasi en el 
secundari. Garantir-ne les competències bàsiques. Mesures idèntiques per 
a l’aranès a 
la Vall d’Aran. 
 
- Castellà: garantir el domini comunicatiu del castellà amb un nivell 
adequat d’expressió i 
de comprensió oral i escrita. 
 
- Anglès: iniciar-ne l’aprenentatge a l’educació infantil; classes amb 
grups reduïts a 
secundària; possibilitar el seu ús com a llengua vehicular; augment de 
places públiques 
a les escoles oficials d’idiomes; pla específic de formació del 
professorat. 
 
- Segon idioma estranger: optativitat i impuls de l’ensenyament a 
secundària. 
 
19. Promoció de la igualtat d’oportunitats de les dones en l’accés i 
presència a la formació de les diferents branques professionals. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Visita nuestro patrocinador: 
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~ 
 
      ¿Quieres ver tus sueños ... hechos realidad? 
 
     !!ENTRA EN CLUB CONCURSOS!! GARANTIA DE PREMIO ... 
 
         Ganarás coches, Viajes, Ordenadores, 
            y hasta 1 Millón al día ! 
 
¡PULSA AQUI! -> http://elistas.net/ml/125/ 
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~